Techniek en verwerking

Horizontale en verticale dilataties

Horizontale en verticale dilataties

Metselwerk gevels zijn onderhevig aan vervormingen in zowel horizontale als verticale richting. Er wordt daarom onderscheid gemaakt in verticale en horizontale dilataties. De horizontale dilataties zijn los van de scheiding tussen twee metselwerkvlakken ook nodig om een metselwerkondersteuning in te brengen.

Verticale dilataties

Bouwfysische dilatatie 5mm of 10mm

Bouwtechnische dilataties zijn altijd een direct gevolg van de hoofddraagconstructie. De constructeur is verantwoordelijk voor de positionering van deze dilataties. Deze dilataties zorgen ervoor dat optredende vormveranderingen, als gevolg van krimp, kruip en doorbuiging van constructies kunnen optreden zonder het metselwerk te verstoren.

Horizontale dilataties

Horizontale dilatatie | Picuskade, Eindhoven
Horizontale dilatatie

Ook horizontaal is metselwerk onderhevig aan bewegingen door temperatuurverschillen. Daarom dient metselwerk ook horizontaal te worden gedilateerd. Het metselwerk dient ter plaatse van een horizontale dilatatie te worden opgevangen. Hiervoor wordt aan de hoofddraagconstructie een metselwerkondersteuning of geveldrager bevestigd.

Metselwerk geplaatst op een metselwerkondersteuning of geveldrager kan bij doorbuiging daarvan ongewenste spanningen in het metselwerk laten ontstaan. Het is om deze reden dat in afwijking van de eisen in NEN 6702 wordt uitgegaan van een maximale bijkomende doorbuiging van 1/1000 van de metselwerkondersteunde constructie (volgens CUR Aanbeveling 82). Metselwerk geplaatst op een vloer, balkon, galerijplaten kan eveneens aanleiding zijn tot hoge bijkomende doorbuiging.

Het is noodzakelijk dat de constructeur van de metselwerkondersteuning nagaat of de optredende werkelijke doorbuiging van de constructies aanleiding geeft tot aanpassing van de detaillering van het metselwerk, of aanpassingen in de aan te brengen dilataties.

Bij elke horizontale dilatatie dienen we rekening te houden met de vrije ruimte tussen de metselwerkondersteuning (of geveldrager) en het onderliggende metselwerk. Deze vrije ruimte dient minimaal 10mm te zijn. Vervolgens dient deze ruimte te worden voorzien van een kit op een rotbestendige comprimerende rugvulling.  

Gerelateerde artikelen

Door tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase rekening te houden met dilataties in metselwerk kan er samen met de architect en aannemer een goed dilatatieplan opgesteld worden.

Door toepassing van verschillende materialen in een gevel kan het voorkomen dat het nodig is de onderlinge materialen van elkaar te scheiden. Dit vanwege de verschillende uitzettingscoëfficiënten.

Dilataties in metselwerk

Meer informatie over dilataties in metselwerk?

Neem contact op met onze gevelspecialisten.