KOMO-certificering bestrating openbare ruimte

Kwaliteit straatbakstenen

Voor de beheersing en verbetering van kwaliteit heeft Wienerberger BV voor alle productielocaties de richtlijnen conform ISO 9001 verankert in zijn kwaliteitszorgsysteem. Certificatie-instelling SKG-IKOB controleert d.m.v. interne audits jaarlijks het kwaliteitszorgsysteem van Wienerberger.

Sinds 2009 zijn bij Wienerberger de milieuprestaties van de gesloten productieprocessen geborgd door de ISO-14001 certificering. Jaarlijks worden de in kaart gebrachte milieuaspecten van de productie door de certificatie-instelling SKG-IKOB gecontroleerd. Met als streven de milieu impact blijvend te verminderen.

Vanuit het kwaliteitszorgsysteem is voor elke productielocatie van Wienerberger een FPC (Fabrieks Productie Controle) opgesteld. Dit handboek definieert de procedure voor het vervaardigen van straatbakstenen, volledig in lijn met de vereisten van de Europese productnorm NEN-EN 1344 en Nederlandse beoordelingsrichtlijn BRL 2360. In het FPC worden onder andere de afmetingen van het product (in natte en droge toestand), vochtgehalte, uiterlijke kenmerken, bruto volumieke massa, vrijwillige wateropneming en transversale breukbelasting bepaald en gecontroleerd.

Met de inzet van het kwaliteitszorgsysteem van Wienerberger, de daarin opgenomen kwaliteitshandboeken en externe controles van diverse certificatie-instellingen garandeert Wienerberger een constante productkwaliteit van haar straatbakstenen.

Straatbakstenen bestaan grotendeels uit de natuurlijke grondstof klei. Voor de beoordeling van deze grondstof wordt tijdens het opbouwen van kleidepots een groot aantal controles uitgevoerd. Het onafhankelijke geaccrediteerde onderzoekslaboratoria Technisch Centrum voor de Keramische Industrie (TCKI) speelt daarin een belangrijke rol.

Logo KOMO, KOMO-certificering dakpannen. grafisch ontwerp, logo land specifiek, zwart-wit.
KOMO-certificering

KOMO-productcertificaat

Na de productie geeft de kwaliteitsdienst van de straatbaksteenfabriek aan welke straatbaksteenkwaliteit is geproduceerd. Elke productiecharge straatbakstenen, wordt per straatbaksteentas beoordeeld door een onafhankelijke keurmeester van KIWA. De keurmeester beoordeeld, overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse beoordelingsrichtlijn BRL 2360, de straatbakstenen en bevestigt de opgegeven kwaliteit. Deze kwaliteit wordt bevestigd middels het KOMO-productcertificaat.

CE-markering

Voor alle straatbakstenen geldt sinds 1 april 2006 een verplichte CE-markering. De Construction Product Regulation (CPR) verplicht elke producent van bouwmaterialen zich te houden aan deze wettelijke eisen.

DoP-prestatieverklaring

Per soort straatbaksteen (formaat + kleur) is een prestatieverklaring of DoP opgesteld, waarin de product specifieke eigenschappen door Wienerberger worden gedeclareerd. Deze product specifieke eigenschappen zijn, conform de Europese geharmoniseerde productnorm NEN-EN 1344 ‘Straatbakstenen’ en de CPR, op de prestatieverklaring aangegeven.

Essentiele kenmerken binnen CE-markering

Hieronder staan de vier essentiële kenmerken die gedeclareerd dienen te worden voor straatbakstenen binnen de CE-markering. Deze kenmerken worden omschreven in de Europese productnorm NEN-EN 1344.

Transversale breukbelasting
Driepunts-breukbelasting gemeten in de oriëntatierichting waarin de steen wordt toegepast.

Klasse Gemiddelde ≥N/mm Minimum ≥N/mm
T0 Geen eis Geen eis
T1 30 15
T2 30 24
T3 80 50
T4 80 64

Vorst-/dooiweerstand

Vorst/dooi proef van een met water verzadigd paneel stenen in 100 cycli van -15 tot 20°C.
De prestatieklasse dient aangegeven te worden volgens de volgende tabel.

Klasse Aanduiding
F0  Geen bepaling
FP100 Vorst/dooi bestand

Glij/slip weerstand

Stroefheidmeting met een slinger waarmee de weerstand van de niet gepolijste steen wordt gemeten.
Hoe hoger de klasse of waarde des te stroever de steen. 

Klasse Gemiddelde USRV
U0 Geen bepaling
U1 35
U2 45
U3 55

 

Geen formaldehyde en asbest

Asbest en formaldehyde mogen in straatbaksteen niet voorkomen.

Eisen en prestatieklassen binnen KOMO

De basis voor het KOMO productcertificaat. De BRL 2360 is het document voor straatbaksteenkwaliteiten, die vanuit de Standaard RAW bepalingen komen.

A: Bij de kwaliteit A voldoen de straatbakstenen aan alle eisen zoals in BRL 2360 vastgelegd.
AG: Bij de kwaliteit AG voldoen straatbakstenen aan alle eisen, met uitzondering van de aspecten vorm en uiterlijk en kromheid. Onbezande vormbakstenen worden altijd als kwaliteit AG aangemerkt.
D: De kwaliteit D is van toepassing als de straatbakstenen op één of meer aspecten afwijken t.o.v. kwaliteit A of AG

  KOMO Kwaliteit
A D
Wateropneming (massa%)
Klasse:
0-4 (gem. / max. 1 exemplaar)
4-12
4-16


≤ 2 ⁄ > 3
≤ 5 ⁄ > 6
≤ 7 ⁄ > 9


n.v.t.
≤ 5 ⁄ > 6
≤ 7 ⁄ > 9
Maatafwijkingen (mm)
Gemiddeld (LxBxH):
Maatspreiding (lengte)

0,4√d
0,6√d

0,4√d
0,6√d
Kromheid (facultatief) max. 1 van 20
exemplaren >2mm
n.v.t.
Structuur en doorbakkenheid
% onvolkomenheden (bijlage II BRL
2360)
≤ 5 Werkelijk percentage op
keuringsdocument
Vorst/dooiweerstand FP100 FP100
Transversale breukbelasting (N/mm) T4 T1
Buigtreksterkte (N/mm2)
Gemiddeld:
Laagste individuele waarde:

≥ 6,0
≥ 4,0


n.v.t.
n.v.t.
Slijtweerstand (mm3)
0-4
4-12
4-16

A2
A2
A1

n.v.t.
A1
A1
Glij/slipweerstand
Ongepolijst (USRV)
Gepolijst (duurzaamheid)

U3 (gem. ≥ 55)
gem. ≥ 45

U3 (gem. ≥ 55)
gem. ≥ 45
Brandreactie (binnen) A1 A1
Brandreactie (buiten, dakbedekking) Broof Broof
Zuurbestendigheid (%) (facultatief) > 7 > 7
 

Toelichting: aanvullende eisen binnen KOMO conform NEN-EN 1344

Gemiddelde maat

In een steekproef van 10 stenen mag de gemiddelde waarde (lengte, breedte of hoogte) niet meer afwijken van de voor keuring gedeclareerde werkmaat dan 0,4√d, afgerond naar de dichtstbijzijnde millimeter, waarbij ‘d’ staat voor de werkmaat in millimeters.

Maatspreiding

In een steekproef van 10 stenen moet het maximale verschil tussen de grootste en de kleinste meetwaarde voor de lengte gedeclareerd worden volgens onderstaande tabel. Hierin staat ‘d’ voor de werkmaat in millimeters. 

Klasse Spreiding in mm
R0 Geen bepaling
R1 0,6 √ d

Slijtweerstand

Door middel van een slijtproef van 150 omwentelingen met een stalen wiel wordt de slijtweerstand bepaald. Daarbij wordt van het afgesleten volume gemeten.

De slijtweerstand van straatbaksteen moet worden gedeclareerd onder verwijzing naar een van de klassen uit de tabel. Het gemiddelde afgesleten volume uit een monster van 5 straatbakstenen, mag niet groter zijn dan de aangegeven waarde. Voor de Nederlandse situatie is klasse A1 voldoende. A4-12 voldoet aan klasse A2.

Klasse Gemiddelde afgesleten volume niet groter dan mm3
A1 2100
A2  1100
A3 450

 

Duurzaamheid van de glij/slipweerstand

De duurzaamheid van de glij-/slipweerstand wordt bepaald door straatbakstenen te polijsten en vervolgens middels de slinger te beproeven. Voor KOMO gecertificeerde straatbakstenen geldt dat ze minimaal moeten voldoen aan klasse U2.

Toelichting: extra eisen binnen KOMO conform BRL 2360

Wateropneming

Wateropneming wordt gemeten in procentuele toename van het gewicht. De wateropneming van straatbaksteen wordt bepaald volgens NEN-EN 772-21. De gemiddelde en individuele wateropneming van een aselect monster van 10 straatbakstenen moet voldoen aan de eisen weergegeven in bovenstaande tabel.

 

Minimale afmetingen

Met betrekking tot de afmetingen moet het zichtvlak vastgelegd zijn. Meting van de afmetingen geschiedt d.m.v. een schuifmaat met overlappende bekken. Voor een aantal formaten zijn minimale afmetingen vastgelegd:

Formaat Minimale afmetingen LxBxH in mm
WF 195 x 48 x 85
DF 195 x 64 x 85
 KK* 195 x 92 x 78

* zichtvlak met veillingkanten

Vorm en uiterlijk

Binnen een aselect getrokken monster van 10 stenen moeten minimaal 9 exemplaren qua vorm en bezanding regelmatig van structuur zijn.

 

Structuur en doorbakkenheid

Straatbaksteen moet gelijkmatig van structuur en doorbakkenheid zijn. Op 100 straatbakstenen zijn maximaal 5 exemplaren met enige gebreken toegestaan.

 

Milieuhygiënische eisen

Alleen in Nederland geldt de wettelijke eis te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (BRL 52230 – NL-Bbk productcertificaat).

Herontwikkeling | Havengebied, Elburg | Straatbakstenen: mix

Meer weten over de KOMO certificering?

Neem contact op met onze bestratingspecialisten.