KOMO-certificering bestrating openbare ruimte

Wienerberger Straatbakstenen zijn een duurzame keuze

Wienerberger biedt je graag zekerheid. Daarom zijn alle bestratingsproducten van Wienerberger door onafhankelijke instanties getoetst op duurzaamheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de afstand die grondstoffen afleggen, de transportwijze, de samenstelling, de productiewijze, het onderhoudsniveau en de levensduur van de straatbakstenen.
 

Circulair

In de productie van straatbakstenen ontstaat geen afval. Halffabricaten worden één op één in het productieproces teruggevoerd. Afgekeurde straatbakstenen worden verwerkt tot een keramische grondstof en met nieuwe klei vermengd in het proces teruggebracht. Deze keramische grondstof verlaagt de benodigde energie en voorkomt afval. Ook het water in de productieproces wordt volledig hergebruikt.

Levensduur

Dat straatbakstenen binnen de cradle-to-cradle gedachte passen heeft Royal Haskoning DHV aangetoond. In de door hen opgestelde rapportage is, in nauwe samenwerking met een twintigtal representatieve gemeenten, de mate van hergebruik en de ingeschatte levensduur onderzocht. De conclusie is dat gemeenten bij de beoordeling van elementenverhardingen een hergebruikpercentage hanteren tussen de 80 en 90%. De gemiddelde levensduur van straatbakstenen wordt daarmee geschat op 125 jaar.

DuBo-keurmerk

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie [NIBE] heeft op basis van LCA data in 2004 het DUBO keur ontwikkeld, waarmee de milieuvriendelijkheid van verschillende bouwproducten in een specifieke toepassing vergeleken kan worden. De milieu-impact wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) methodiek. Het meest milieuvriendelijke product wordt in milieuklasse 1a ingedeeld, de milieureferentie. De andere producten binnen dezelfde toepassing worden hieraan gerelateerd, waarbij milieuklasse 7c de slechtste keuze is. In principe komen producten uit de milieuklassen 1 en 2 in aanmerking voor een DUBOkeur. Nagenoeg alle straatsteenproducten van Wienerberger hebben het DUBOkeur. Per fabriek is er door NIBE een certificaat uitgegeven waarin aangegeven staat dat de straatbakstenen behoren tot de milieutechnische top en zijn daarom een duurzame keuze.

Logo DUBOkeur

EPD

EPD staat voor Environmental Product Declaration. Een EPD is een internationaal erkend document, waarin de duurzaamheidsgegevens van een product worden vermeld.
EPD’s bieden transparante informatie over de milieu-impact van de materialen die in het product verwerkt zijn. Dit omvat de impact van materiaalwinning, productie, gebruiksfase en de verwijdering/recycling van het product. De EPD-gegevens voor straatbakstenen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van SBK (www.milieudatabase.nl) die de basis vormt voor de verschillende instrumenten voor het meten van duurzaamheid van infra projecten en bouwwerken.

Voor de productielocatie Kijfwaard West heeft NIBE een EPD opgesteld, waarbij er vier verschillende groepen te onderscheiden zijn. Straatbakstenen zonder toevoeging en met toevoeging van mangaandioxide, titaanoxide of chroomoxide. Elke groep laat specifieke emissies en daaraan gekoppelde schaduwkosten zien.

MRPI

De brancheorganisatie KNB (vereniging Koninklijk Nederlandse Bouwkeramiek) heeft een branche representatieve levens cyclus analyse (LCA) laten opstellen door SGS Intron. Het MRPI milieuprofiel is getoetst door Nibe en opgenomen in de Nationale MilieuDatabase (NMD). De belangrijkste en veel gebruikte waarde die weergegeven wordt is klimaatverandering (GWP). Deze geeft de hoeveelheid gram CO2 weer per kilogram straatbaksteen (emissie) van de gehele productie. Deze waarde is voor de branche representatieve straatbaksteen 200gram CO2 per kilogram. 

Milieu Kosten Indicator (MKI)

Om de grote hoeveelheid aan milieu-impact categorieën vanuit de LCA onder te brengen in één indicator wordt in Nederland de Milieu Kosten Indicator (MKI) gebruikt. Met deze indicator worden in één cijfer de maatschappelijke kosten (in euro’s) voor de milieu-impact weergegeven. Dit zijn de kosten die gemaakt zouden moeten worden als de negatieve milieu-impact van het product moet worden vermeden met daarvoor reguliere oplossingen. Hoe lager de MKI-waarde, hoe lager de milieu-impact.

Verpakking

Bij Wienerberger kan er gekozen worden voor verschillende verpakkingswijzen. Wanneer er wordt gekozen voor Hulo-pakketten zonder hoes is dat een duurzame keuze. Hierbij worden de straatbakstenen geleverd op een pallet die teruggenomen worden en zijn kunststof banden aangebracht om de straatbakstenen stabiliteit te geven. De banden zijn nauwelijks milieubelastend.

Voor het transport van onze straatbakstenen, geschikt voor machinale verwerking worden de pakketten voorzien van een plastic verpakkingsmateriaal en worden de pakketten op een houten pallet geplaatst. Beide materialen zijn recyclebaar, waardoor hergebruik van materialen mogelijk is en daarmee circulariteit wordt bewerkstelligd.

Transport

Naast de ontwikkeling van duurzaam produceren wil Wienerberger ook het leveren van onze keramische bouwmaterialen zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom wordt er uitsluitend samengewerkt met transporteurs die vrachtwagens inzetten die voldoen aan Euroklasse 6. Dit is de beste klasse voor vrachtwagentransport ten aanzien van een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. 

Splintervrije koppen

Straatbakstenen van Wienerberger geproduceerd volgens het vormbak procedé hebben een zogenoemde splintervrije kop. Door de splintervrije kop ontstaat bij het aanbrengen van de straatbakstenen een minimaal raakvlak tussen de stenen onderling en blijft daardoor de kans op afsplinteren van de stenen tot een minimum beperkt. Minder schade aan de straatbakstenen betekent minder (noodzakelijke) vervanging.

DuboMat en DuboCalc

Opdrachtgevers en gemeenten zijn meer en meer op zoek naar het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen infra projecten. Hiervoor zijn tools ontwikkeld, zoals DuboCalc en DuboMat. Wienerberger is altijd bereid om mee te denken aan vernieuwende en duurzame oplossingen om een zo energiezuinig project uit te voeren. Hierbij zijn keramische producten altijd een goede keuze. Heeft u gegevens nodig om bovengenoemde tools te voorzien van relevante productdata dan kunnen wij u deze uiteraard graag doen toekomen.

Herontwikkeling | Havengebied, Elburg | Straatbakstenen: mix

Vragen?

Heeft u vragen over de onderwerpen die hierboven benoemd zijn of wilt u in gesprek gaan om samen met Wienerberger duurzame oplossingen te realiseren? Dan kunt u contact met ons opnemen.