Nederlandse rivierklei als duurzame, hernieuwbare basis

Duurzame grondstofwinning begint voor Wienerberger bij Nederlandse rivierklei als basis voor onze keramische materialen. Nederlandse rivierklei is een zichzelf vernieuwende grondstof. De sedimentatie van nieuwe deeltjes bedraagt gemiddeld 1 cm per jaar en door de constante aanvoer blijft de voorraad oneindig beschikbaar. Over een groot aantal jaren gezien wordt minder klei gewonnen dan de rivieren in de uiterwaarden afzetten.

Wienerberger Duurzame grondstoffen

Waar komt onze klei vandaan?

Klei is een natuurlijk en niet-toxisch verweringsproduct van gesteenten en ontstaat door inwerking van zon, vorst en wind. Sneeuw en regen voeren stukken steen vanuit de Alpen naar beken en rivieren, die het weer naar de lager gelegen gebieden brengen. Stenen slijten af tot kiezels en kiezels worden korrels. De kleinste deeltjes vormen klei, dat uiteindelijk als slib belandt in stilstaand water en wordt afgezet nabij de oevers en in de uiterwaarden van onze rivieren.

Lokale winning & productie

De productielocaties van Wienerberger in Nederland zijn vrijwel allemaal gelegen aan of vlak bij de grote rivieren, waar de klei lokaal wordt gewonnen. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat er weinig transportkilometers nodig zijn om de klei bij de productielocaties te krijgen. Daarmee beperken we onze CO2-emissie.

Nieuwe natuur, meer biodiversiteit

WNF Ruimte voor levende rivieren
Ruimte voor levende rivieren
© WNF Nederland

De lokale kleiwinning in Nederland gaat hand in hand met het creëren van nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Sinds 1992 zijn er duizenden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd en overgedragen aan terreinbeherende instanties. Van deze dynamische natuur genieten dieren en mensen iedere dag opnieuw. Het ontstaan van deze nieuwe natuur draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Natuurorganisaties, riviersectoren en delfstofwinners werken hierin samen binnen het project Ruimte voor Levende Rivieren

Bescherming tegen overstroming

Het klimaat verandert en zorgt voor meer en langere periodes van droogte enerzijds en overvloedige regenval anderzijds. De Nederlandse rivierkleiwinning draagt bij aan de beperking van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De winning verdiept de uiterwaarden. Hierdoor wordt het stroomgebied in tijden van hoog water aanzienlijk vergroot en daalt het waterpeil. Zo beschermt het ons tegen het gevaar van overstromingen.

Besparing additionele grondstoffen

Naast het duurzame gebruik van de basisgrondstof klei, besparen we zoveel mogelijk op additionele grondstoffen. Zo vervangen we lava als toeslagstof door het gebruik van keramisch restmateriaal vanuit het interne productieproces. Met succes gebruiken we uitval van baksteen- en dakpanproductie en restmateriaal van baksteenstrippen bij de productie van nieuwe straatbakstenen.