Duurzaamheid en circulariteit vragen om een brede, internationale blik

Zowel nationaal als internationaal heeft Wienerberger een lange historie én grote ambities in duurzaam ondernemen. Daar zijn we trots op. Duurzaamheid past bij onze natuurlijke producten. Wij werken met aandacht voor milieu, medewerkers en maatschappij. Van klei tot eindproduct, van bouwen tot wonen, van hergebruik tot recycling. Onze wereldwijde ambities zijn hoog. Zoals 15% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 2020) in 2023 en een volledig biodiversiteitsprogramma voor al onze fabriekslocaties. Doelen die we halen dankzij grote en kleine projecten in onze productielocaties, ook samen met andere partijen.

Duurzaam verbeteren

Ambities in duurzaam ondernemen
Ambities in duurzaam ondernemen

Duurzame oplossingen vragen om een brede, internationale blik op het grotere geheel. Duurzaamheid en circulariteit is dan ook stevig verankerd in de internationale bedrijfsstrategie van Wienerberger. Wat maakt een bedrijf op de lange termijn succesvol? Verantwoord handelen, de levenskwaliteit van mensen verbeteren en ervoor zorgen dat toekomstige generaties minimaal dezelfde kansen krijgen als wij nu. Vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief.

Wienerberger's Roadmap Sustainability 2023

In Wienerberger’s Roadmap Sustainability 2023 streven we ambitieuze doelen na. Als gevolg hiervan stellen we vier belangrijke gebieden centraal op het gebied van duurzaamheid: werknemers, productie, producten en sociale en economische betrokkenheid. Door in 2003 het UN Global Compact te ondertekenen, hebben we ons ertoe verbonden de tien principes van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding toe te passen. Niet alleen bij Wienerberger, maar in de hele toeleveringsketen.

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

Samen bouwen aan een duurzame toekomst. De branchevereniging KNB, Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. De industrie ziet kansen op het gebied van CO2-reductie, een circulaire economie, goed beheer van het natuurlijk kapitaal en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw. De Technology Roadmap is hier te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Nederland circulair in 2050

De Nederlandse overheid wil in 2050 een circulaire economie gerealiseerd hebben. In het economisch systeem wordt het behoud van natuurlijk kapitaal als uitgangspunt genomen en gebruiken we zoveel mogelijk hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Daartoe worden grondstoffen optimaal ingezet en (her-)gebruikt zonder risico’s voor gezondheid en milieu. Primaire grondstoffen worden, waar ze nog nodig zijn, op duurzame wijze gewonnen. Als tussendoelstelling geldt dat we in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) gebruiken.

Strategische doelen

De transformatie naar een circulaire economie vraagt een omslag in de manier waarop we met grondstoffen omgaan. Ook van Wienerberger. Om de Nederlandse economie versneld te transformeren in een circulaire economie, zijn drie strategische doelen geformuleerd. Doelen die de wijze waarop materiaalstromen worden ingezet en georganiseerd in de Nederlandse economie op termijn ingrijpend veranderen. Deze strategische doelen zijn van grote invloed op onze bedrijfsvoering. In het kort komt het neer op het volgende:

  1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.

  2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.

  3. We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, ontwikkelen nieuwe producten en gaan gebieden anders inrichten.